GRØN OMSTILLING

Hos Klimademokraterne arbejder vi med grønomstilling på tre hovedområder:

• Fødevare og produktion

• Samfundsværdier

• Teknologi

Disse tre områder mener vi i klimademokraterne er nøglen til at vende udviklingen på klima og miljøområdet. 

Fødevare og produktioner
Klimademokraterne lægger op til ikke mindre end en revolution i forhold til produktion af fødevare.
Det dansk industri landbrug med den meget store kødproduktion ikke blot til vores eget forbrug i Danmark, men også i høj grad til eksport. Er utrolig miljøbelastende både i forhold til CO2 uledning men også den direkte belastning med pesticider af det omgivende miljø, med åer, vandløb og vores grundvand.
 
Klimademokraterne vil omlægge dansk landbrug til meget mindre produktionsenheder der er baseret på permakultur, hvor forskellige afgrøder supplere hinanden og behovet for kunstgødning og pesticider ikke er tilstede.
 
Fødevarene skal procuceres så lokal som overhovedet muligt, det vil blandt andet betyde en styrkelse og udbygning af mindre lokalsamfund.
 
Der skal sættes fokus på udviklingen af Dansk og Nordisk madkultur, sunde og bæredygtige afgrøder og fødevare, så som for eksempel tang og insekter.
LANDBOREFORMER NU, TAK !
 
Hvilket supergodt og visionært initiativ, Danmarks Naturfredningsforening og Økologisk Landsforening har lanceret.
 
Skønt partiet Klimademokraterne først lige er begyndt at indsamle vælgererklæringer, så er én af vores mærkesager taget op med etableringen af denne grønne fond, der vil opkøbe kriseramte landbrug og forpagte dem ud til yngre landmænd, der ønsker at drive dem økologisk. 
 
Det er en spæd start, hvor fonden i første omgang nok kun vil have økonomi til at opkøbe 4-5 landbrug, men ikke desto mindre en ordning, der vil kunne give inspiration til, hvordan fremtidens landbrug kunne forme sig i Danmark. 
 
Den politiske vilje har ikke været stor nok til at se på, om det danske landbrug er klar til en fremtid under forandring. Men dansk landbrug er nødt til at se udfordringerne i forhold til klima- og miljøpåvirkning, dyrevelfærd og samfundssammensætning i øjnene. 
 
Derfor foreslår Klimademokraterne, at dansk landbrug omlægges, således at staten gennem en National Grøn Fond opkøber økonomisk trængte landbrug med henblik på at udstykke dem i mindre familiebrug, der kan forpagtes og drives efter økologiske, biodynamiske eller permakultur-principper, der går skridtet videre end økologien og er mindre CO2 belastende.

Situationen på landet i dag kan sammenlignes med tiden under enevælden i slutningen af 1700-tallet, med meget store og ikke særligt rentable enheder - godser og storlandbrug. Godsejerne havde i 1700-tallet problemer ikke kun problemer med fæstebønderne, der ikke orkede mere hoveri, men de manglede også kapital til omlægning og rationalisering af produktionen. Derfor accepterede adel og kongemagten, omend nødtvunget, at det var tid til radikale forandringer.
 
Hvis vi vil bevare vores natur og samtidig opnå et bæredygtigt landbrug, må der politisk handling til nu. Det er igen tid til radikale ændringer! Ligesom i 1700-tallet kræver samfundsudviklingen ny vidtrækkende lovgivning og etableringen af en helt ny struktur i landbruget med en bæredygtig kvalitetsproduktion for øje. 
 
Danmark har brug for en ”grøn revolution” af fødevareproduktionen i stil med den, der fandt sted fra 1788-1800 under betegnelsen ”Landboreformerne”. Stavnsbåndets ophævelse er selvfølgelig den del af Landboreformerne, der huskes bedst, men det vigtigste, i et historisk perspektiv, var faktisk opløsningen af landsbyfællesskabet og de statsfinansierede lånemuligheder, der skabte det klassiske danske familielandbrug og senere andelsbevægelsen.
De danske landmænd er i dag bundet i en generel elendig økonomi baseret på kæmpegæld, hvilket gør, at produktionsformen bliver presset til det yderste med elendig dyrevelfærd og en meget ensartet monokultur til følge, på bekostning af biodiversiteten.
 
Udviklingen i landbruget er stærkt bekymrende, fordi naturplejen er placeret i hænderne på en sektor, der skal have et økonomisk udbytte af ejerforholdet. Dette forhold forværres af, at det økonomisk trængte konventionelle landbrug som produktionsform dybest set har udlevet sig selv pga. den negative miljø- og naturpåvirkning. Ulykkeligvis er det nærmest umuligt at skaffe kapital til omlægning mod mere bæredygtige produktionsformer. 
 
Men hvorfor handler vore folkevalgte så ikke? 
 
Det kan være svært at forstå, hvorfor forskellige regeringer gennem de seneste årtier har foretaget sig så lidt, set i forhold til disse problemers alvor og størrelse. Ikke kun i relation til samtiden, men i særdeleshed for de kommende generationers skyld, vore børn og børnebørn.
Der skal i fødevaresektoren skabes muligheder for nye fleksible former for landbrug og fællesskaber. Derudover mangler der kvalificerede initiativer til at bremse urbaniseringen ved hjælp af jobskabelse i yderdistrikterne, måske endda reetablering af de tabte landsbyfællesskaber. 
 
Der bør ligeledes sættes en bremse i for de store landbrugs opkøb af mindre brug med ”mono-kulturproduktion” og ”industrikødproduktion” for øje. Det er en decideret ørkendannelse i forhold til arts- og biodiversiteten. Udviklingen på landet er ligeledes kulturelt og æstetisk forkastelig: Læhegn, vandhuller og andre småbiotoper slettes til fordel for enorme arealer med sprøjtede og manipulerede afgrøder, der ikke giver plads til naturen og dyrelivet.
 
Ved at omdanne de store industrilandbrug til bæredygtige familiebrug, vil man også kunne vende udviklingen i affolkningen af provinsen og de mindre lokalsamfund. Det vil blive muligt at få langt flere lokalt producerede og forarbejdede fødevarer, med deraf følgende lokale arbejdspladser. Der vil ske en opblomstring af lokalsamfundene, både erhvervsmæssigt og kulturelt. En sådan udvikling vil uden tvivl, som i tidligere tider, være med til at sætte gang i en moderne andelsbevægelse, godt hjulpet på vej af dele- og cirkulærøkonomi.
Samfundsværdier
Kloden og klimaet kan ikke holde til vores overforbrugssamfund, i alle fald ikke hvis den skal være beboelig for os mennesker. 
 
Klimademokraterne vil derfor have ændret vores samfundsværdier, fra at vores forbrugs og markedsorienteret til i stedet at være baseret på nærvær, respekt og bæredygtighed. Socialt samvær har ved flere undersøgelser vist at give en større lykkefølelse end materielt forbrug – og så er det også langt mindre CO2 belastende.
Som et af de bedste redskaber til at skabe denne samfundsomstilling til mindre miljøbelastende samfundsindretning, er Ubetinget Basis Indkomst. Der sikre livsgrundlaget for borgerne, samtidig med at der skabes god basis for kunst, kultur, innovation og videnskab. Det vil være med til at skabe mulighed flere kan starte egen virksomhed, efter- og videruddanne. Forældre kan få mere tid til samvær med børnene mens de vokser op, deltage mere aktivt i kultur- og foreningslivet. Hvilket er til glæde for hele samfundet.
Ubetinget Basis Indkomst vil også være med til at give borgerne deres selvrespekt tilbage, hvor de ikke bliver trukket igennem hovedløs aktivering, bliver frataget initiativ og værdihed. Men i stedet for mulighed for at tage ansvar for eget liv og udvikle sig i den retning de finder bedst og bidrage med det de kan.
 
Der er et ordsprog der hedder ”Det er kun idioter og sportsfolk, der springer over hvor gærdet er højest.” For motionen skyld kan det være godt, men samfundsmæssigt og for klimaet og miljøet skyld, vil det være klart den bedste løsning at nøjes med at lave det nødvendige. Ubetinget Basis Indkomst vil også være med til, at være med til at flytte fokus fra skabelsen af arbejdspladser og overproduktion til den produktion der er nødvendig for at skabe et godt velfærdssamfund og en produktion der skaber en bæredygtig værditilvækst for samfundet. 
 
Teknologi
Vedvarende energikilder.
Udvikling af grøn teknologi kan være med til at mindske vores klima og miljøbelastning og samtidig fastholde mange af de bekvemmeligheder vi har i dag.
Derfor vil Klimademokraterne sætte øget fokus på anvendelsen og udviklingen af vedvarende energikilder som biomasse, vandkraft og vindkraft er langt de vigtigste former for vedvarende energi idag. Men også satse på andre vedvarende energikilder som geotermisk energi og direkte solenergi som benyttes i stigende grad i praksis, samt bølgeenergi og andre former for energi fra havet endnu udforskes på det rent eksperimentelle niveau.

Energibesparelser
Det er godt hvis al vores energiforbrug bliver forsynet med vedvarende energi, det bliver dog meget svære at nå i mål med 100% CO2 neutral energiforsyning, hvis vores energiforbrug er højt. Derfor er det vigtigt at vi sætter fokus på energibesparelser.
Der er store energibesparelser at hente ved anvendele og udvikling af teknologi, det kan være i form af energistyring, bedre isolering, bedre ydeevne og mindre forbrug. 
 
Genanvendelse
Hovedtanken i vugge til vugge produktionsfilosofien er enkel at beskrive: Alt hvad der bliver produceret skal i alle produktets livsfaser kun forårsage et minimum af spild, specielt forstået som forurening og affald. Restprodukter fra en produktion må søges genanvendt, til at indgå som en bestanddel af produktionsmaterialet for et nyt produkt, som så igen kan genanvendes til at skabe en række nye produkter. 
 
Vugge til vugge kan siges at ville omfatte to aspekter: De biologiske ressourcer i produktionen og de teknologiske ressourcer. De teknologiske ressourcer vil kunne bibeholdes og genanvendes, mens de biologiske ressourcer vil kunne nedbrydes (C2C).
 

Klimademokraterne.dk

Kontakt os

Vedr. webside:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.